Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biomasa
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • čistilne akcije
 • CO2
 • degradacija tal
 • ekološki odtis
 • emisije
 • energetska učinkovitost
 • etična potrošnja
 • informiranje
 • inovacije
 • invazivne tujerodne vrste
 • izobraževanje
 • kakovost zraka
 • kampanje
 • kmetijstvo
 • komunalne odpadne vode
 • komunalni odpadki
 • komuniciranje
 • krepitev zmogljivosti
 • krožno gospodarstvo
 • medijske kampanje
 • modra infrastruktura
 • Natura 2000
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • odpadki
 • odpadna električna in elektronska oprema
 • odpadna embalaža
 • odpadna hrana
 • ogljični odtis
 • ogrožene vrste
 • okolje
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • plastični odpadki
 • podnebne politike
 • podnebne spremembe
 • strategije in projekcije
 • strateško načrtovanje
 • tla
 • toplogredni plini
 • trajnostna biomasa
 • trajnostna mobilnost
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
 • učinkovita raba virov
 • upravljanje voda
 • urbanistično načrtovanje
 • zelena infrastruktura
 • zelena javna naročila
 • zeleno gospodarstvo
 • zero waste
 • zero waste občine
Type of cooperation

Associated beneficiary, Coordinating beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Climate Governance and Information, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Privacy

I agree with Privacy policy

Lost Password

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Profile picture of RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

@rranovagorica

active 3 years, 1 month ago