Akronim projekta: LIFE ReSoil
Številka projekta: LIFE12 ENV/SI/000969
Leto razpisa projekta: 2012
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): Demonstration of innovative soil washing technology for removal of toxic metals from highly contaminated garden soil
Vodilni partner: ENVIT
Začetek projekta: 1.7.2013
Zaključek projekta: 31.12.2018
Spletna stran: http://liferesoil.envit.si/
Poročilo za javnost: LIFE12_ENV_SI_000969.pdf

V EU je tisoče območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske rabe, odlagališč, pesticidov in drugih virov onesnaženja. Evropska Komisija navaja, da je kar 35 % vseh tal v EU degradiranih. Največja in najbolj onesnažena območja so običajno območja z visoko gostoto poselitve in z intenzivno industrijo. Po podatkih Evropske okoljske agencije je trenutno v Evropi približno 250 000 območij, ki bi jih bilo potrebno takoj očistiti, številka pa z raziskavami še narašča. Evropska komisija v sporočilih navaja pomanjkanje poročil in ocen tehnologij remediaicje tal. Pomanjkanje primernih tehnologij je tudi eden od razlogov, da Evropska komisija še ni potrdila direktive o določitvi okvirov za varstvo tal (COM(2006)232). Potreba po novih tehnologijah je največja na področju izvedljivih, trajnostnih tehnologij remediacije s kovinami, kot sta svinec in kadmij, onesnažene zemlje. Obstoječe tehnologije omogočajo le delno odstranitev kovin, pri čemer zemlja izgubi večino svojih funkcij, odstranjeni delci (10-40 %) se preprosto odložijo na odlagališčih.

Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje s potencialno toksičnimi elementi močno onesnaženih tal in sedimentov. Tehnologija odstrani večino potencialno toksičnih elementov iz tal in zagotavlja trajno sanacijo brez kakršnihkoli možnih zapletov v prihodnosti. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam.

Kovine se odstranijo s kompleksacijo s kelatnim ligandom. Metoda je prijazna tlem in po remediaciji omogoča uporabo tal kot rastlinski substrat. Inovativni aspekti tehnologije so: reciklaža celotnih procesnih raztopin, do 85% reciklaža liganda ter odstranitev vseh mobilnih frakcij kovin iz tal. Tehnologija poteka v zaprtem krogu brez kakršnih koli škodljivih emisij v okolje.V projektu LIFE ReSoil v naravnem okolju demonstriramo dosežene raziskovalne dosežke.

Cilj projekta je uspešna lokalna in mednarodna demonstracija inovativne tehnologije pranja onesnaženih tal.

Delovni načrt sestavljajo naslednje aktivnosti:

  • projektiranje demonstracijske naprave za obdelavo onesnaženih tal,
  • gradnjo objekta s postrojenjem opreme potrebne za izvajanje čiščenja tal s kapaciteto 6t/dan,
  • remediacija 2200 t zemlje oz slab hektar zemljišč,
  • priprava načrta in izvajanje dovajanja onesnažene zemljine v demonstracijsko napravo,
  • diseminacija tehnologije z namenom sprejetosti tehnologije na območju izvajanja in promocijo tehnologije v tujini,
  • spremljanje okoljskih in socialno ekonomskih vplivov izvajanja projekta.

Pričakovani rezultati izvedbe projekta LIFE ReSoil so naslednji:

  • Postavitev demonstracijskega obrata za obdelavo onesnažene zemlje,
  • 350 dni delovanja obrata s polno kapaciteto 6 t oz remediacija 2200 t onesnažene zemlje,
  • Doseganje zastavljenih okoljskih vplivov – odstanitev povpračno 75 % Pb iz zemljine, zmanjašanje možnosti vnosa kovin v človeški organizem preko uživanja onesnaženih talnih delcev in vnosa preko hrane,
  • Sprejetost tehnologije v okolju izvajanja sanacije, izraz interesa po uporabi tehnologije v tujini.

Prijavitelj: ENVIT okoljske tehnologije in nženiring d.o.o.
Partner: ARHEL projektiranje in inženiring d.o.o.
SofinancerEvropska komisija (LIFE)

Vrednost projekta: 2.235.903 €
Prispevek Evropske komisije: 1.117.951 €