Pri pripravi vsebine LIFE projekta priporočam, da so aktivnosti izvedljive in povezane z osnovno dejavnostjo, saj s tem omogočamo trajnostno vzdržne aktivnosti tudi po zaključku samega projekta. Pri samem snovanju projekta je potrebno nazorno opredeliti aktivnosti in stroške že v prijavi projekta ter pri tem upoštevati navodila in smernice LIFE. Za uspešno izveden LIFE projekt je potrebna predana in fleksibilna ekipa in dobro postavljena organizacijska struktura projekta. Pri samem izvajanju aktivnosti pa igrajo veliko vlogo tudi številni deležniki, zato je pomembno, da preverimo njihov interes za sodelovanje pri projektnih aktivnostih že v sami fazi snovanja projekta. Želim vam veliko uspeha tako pri pisanju projekta LIFE, kot tudi pri samem izvajanju potrjenega projekta ter doseganju zastavljenih projektnih ciljev.