Leto: 2017

Loading...

Pretekli teden je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti obiskala predstavnike treh LIFE projektov, ki so prejeli nagrado »Best of the Best«. Za nas so bile ključne predvsem njihove izkušnje s pripravo projektnega predloga, saj so vsi uspešni večkratni prijavitelji. Opremljeni z novimi znanji, izkušnjami in mreženjem bomo v ekipi LIFE lahko še bolje podprli slovenske…

Loading...

Notranjski regijski park je septembra skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom RS za ribištvo, Zavodom RS za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik d.d. začel z izvajanjem projekta LIFE STRŽEN.

Loading...

Projektna ekipa LIFE DINALP BEAR je s pomočjo genske analize ocenila številčnost medvedov v Sloveniji. K rezultatom je prispevalo več kot 1.000 sodelujočih, ki so v dobrih treh mesecih konec leta 2015 zbrali 2.472 vzorcev na življenjskem območju rjavega medveda. V primerjavi z merjenjem, ki je bilo opravljeno v letu 2007, so ugotovili, da je…

Loading...

Primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei) poseljuje skrajni zahodni del Slovenije in severni del Italije. Njene populacije so v močnem upadu. V Sloveniji jo najdemo le še v potoku Kožbanjšček v Goriških Brdih, v Italiji pa v nekaterih vodotokih porečja Pad. Primorska podust je nekoč v Sloveniji poseljevala vodotoke porečja Vipave, zato je Dolina Vipave edino…

Loading...

V luči aktualnih ciljev EU po vzpostavitvi krožnega gospodarstva in čistih tehnologij, bomo v projektu LIFE for Acid Whey demonstrirali več inovativnih pristopov nadaljnje obdelave sirotke. Glavni poudarek bo na demonstraciji postopka separacije posameznih beljakovin iz sirotke (npr. laktoferina). V pilotnih poskusih bomo testirali tudi preostale možnosti koristne izrabe kisle sirotke, kot je proizvodnja mlekarskih…

Loading...

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. Je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo vsi odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Da bi dober glas o naravnih vrednotah Slovenije ponesli v…

Loading...

Lastniki gozdov in zainteresirani prostovoljci, projektna ekipa LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu) vas vabi na usposabljanje za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu – sistem ZOHO. Usposabljanja bodo v septembru in oktobru potekala v 14 krajih po Sloveniji.

Loading...

V avli Ministrstva za okolje in prostor potekata do konca oktobra razstavi o medvedu in volku, ki sta nastali v okviru LIFE programa. Mednarodna fotografska razstava Življenje z medvedi je nastala v okviru projekta LIFE DINALPBEAR. Razstava SloWolf LIFE projekta (ki je že zaključen) pa predstavlja enega najboljših LIFE projektov v 25. letih obstoja LIFE…

Loading...

Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti negativne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod 2°C. Projekt »LIFE ClimatePath2050«, je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju…

Loading...

Cilji projekta so: Izboljšanje stanja prednostnega HT presihajoča jezera (HT 3180*) z renaturacijo struge Stržena; Vzpostavitev mirne cone za bobnarico (Botaurus stellaris); Zmanjšanje pritiska obiskovalcev z usmerjanjem obiska in ozaveščanjem in Prepoznavnost in podpora projekta med javnostjo in ključnimi deležniki. V začetku 20. stoletja so z željo osušitve Cerkniškega jezera regulirali 14 km vodotokov. Najobsežnejši…