Mesec: julij 2016

Loading...

Ena od neželenih posledic evtrofnega stanja voda je prekomerna razrast cianobakterij, poimenovanih tudi modro-zelene alge. V primerih, ko se epizode njihove prekomerne razrasti končajo s škodljivimi učinki (pomanjkanje kisika s pomorom rib, zastrupitev ljudi in živali zaradi toksinov, sproščenih v vodo, neustreznost pitne vode zaradi neprijetnega vonja in okusa itd.), govorimo o škodljivem cvetenju cianobakterij.…

Loading...

Projekt bo prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam v Evropi, ki se med drugim manifestirajo v obliki pomanjkanja vode in pogostih sušah. Trajnosten pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki varčuje z vodo, se bo demonstriral na mali čistilni napravi v občini Šentrupert. Voda, ki bo konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi,…

Loading...

Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«,  je zaživel s 01.09.2012 in bo trajal do 31.12.2017. Izvajali ga bomo na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi. Vrednost projekta je 4.409.483 EUR. Evropska unija bo prispevala 50% sredstev, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20%, ostalih 30%…

Loading...

Cilj projekta je bila priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. S projektom smo pripravili strokovno podlago, izvedli ustrezno usklajevanje z vsemi deležniki, tako da je bil predlog predpisa do največje mere usklajen in sprejet na Vladi. Program daje obvezna izhodišča za upravljanje območij…

Loading...

Kje: Projekt poteka vzdolž celotne struge reke Ljubljanice od Vrhnike do izliva v Savo. Tu sta tudi dve območji Natura 2000: Ljubljansko barje in Sava–Medvode–Kresnice. V projektu smo se osredotočili na najbolj degradirani odsek reke, ki teče skozi mestno jedro Ljubljane. Cilj: Izboljšanje ekološke funkcije, povezanosti in prehodnosti odseka reke Ljubljanice od mesta Ljubljane dolvodno.…

Loading...

Problemi Neugoden varstveni status območja Pomanjkanje znanja o populacijski ekologiji sredozemskega vranjeka v slovenskem morju Nekoordinirano upravljanje s prostorom s strani različnih deležnikov Nizka ozaveščenost javnosti in pomanjkanje znanja Potencialna nevarnost izlitja nafte Cilji Zbrati podatke o populacijski dinamiki, razširjenosti in ekoloških zahtevah sredozemskega vranjeka v slovenskem morju Opredeliti in razglasiti morska območja IBA (mednarodno…

Loading...

Projekt Slovenska OEEO kampanja, ki ga je družba ZEOS vodila in izvajala od oktobra 2011 do oktobra 2013, je namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih javnosti in zasledovanju pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA). V projektnih aktivnostih so sodelovali številni učenci, učitelji, starši,…

Loading...

Gradbeni odpadki (ostanki gradbenih materialov pri gradnji ali rušitvi gradbenega objekta, npr. beton, opeka, kovina, suhomontažne plošče, izolativni materiali) v Evropi predstavljajo v povprečju 25-30 % celotne količine letno nastalih odpadkov. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno selekcionirani in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za različne aplikacije na področju visokih in nizkih gradenj (zlasti na…

Loading...

Evropski projekt Life 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke je namenjen izboljšanju informiranosti širše javnosti o pravilnem ločevanju odpadkov, posledično pa tudi povečanju količin ločeno zbranih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Triletni projekt je znanje o pravilnem ločevanju in recikliranju razširil po celotnem območju Slovenije. Ozaveščanje javnosti je potekalo skozi različne aktivnosti, ki so zajele širok spekter…

Loading...

Z učinkovito ozaveščevalno kampanjo in inovativnimi pristopi želimo v projektu usmeriti pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Uporabili bomo vidro (Lutra lutra), karizmatično predstavnico vodnega življenja in povezali biodiverziteto voda z našim ravnanjem z vodnim okoljem. Promovirali bomo nujnost ohranjanja sladkovodnih ekosistemov kot življenjskega okolja različnih vrst pa tudi vira ekosistemskih uslug za…